კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჯორჯიან ბასის ფუნდამენტურ ღირებულებას წარმოადგენს მისი მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემთა დაცვა.

 

კომპანიის მიერ მკაცრად კონტროლდება პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და მისი დაცვის პრინციპების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.